Skip to Content Contact Us

כללי

אתר זה הנו בבעלותה ובניהולה של חברת אקס מוס בע”מ ח.פ. 516092624 מכתובת זיסמן שלום 3 רמת גן טל 073-2482619 מייל – office@xlabdiamonds.co.il  (להלן: “התאגיד”).

שימוש באתר מותנה בקבלת כל האמור בתקנון ושימוש בפועל בו ייחשב כהסכמה מצד המשתמש באתר לכל האמור בתקנון בעת השימוש על כל המשתמע מכך.

הפניה למבקר באתר בלשון זכר/יחיד אולם מתייחסת לכל מגדר וקבוצה.

על המבקר באתר לקראו בעיון את התקנון לפני שימוש, במידה ומשתמש איננו מסכים לאמור בתקנון מתבקש לצאת מן הגלישה והשימוש באתר ולמונח טענה/ות המופיע בתקנון להלן תהא הכוונה לכל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה ו/או תביעה מכל סוג ומובהר כי אף אם לא נאמר כך ביחס לכל סעיף בתקנון הרי שלמשתמש לא תעמוד כל טענה כנגד התאגיד ביחס לכל סעיף המופיע בתקנון זה לעיל ולהלן.

שימוש באתר ייעשה ע”י מבקר ו/או מזמין המסוגל ע”פ דין להתחייב משפטית (להלן: “המבקר” ו/או “המזמין” בהתאמה) .

התאגיד רשאי להפסיק השימוש באתר בכל עת ו/או לעדכן התקנון בכל עת וללא צורך בהתראה מראש ונוסח התקנון המחייב יהיה זה שפורסם במועד השימוש באתר.

בכל מקרה של סתירה בפרסום של התאגיד בכל אתר ומקום ביחס לשימוש באתר, יגברו ההוראות שבתקנון.

למשתמש לא יעמדו טענות כנגד התאגיד בכל מקרה של תקלה ו/או נפילה של האתר.

רכישות on line באתר

תצוגת הפריטים

על אף פעולות התאגיד למנוע זאת, מובהר כי ייתכנו לעיתים אי התאמות בין המוצר המוצג לפריט הנמכר בפועל מסיבות שונות לרבות טכניות או שגגה בתום לב ובכל מקרה תמונות הפריטים המוצגות באתר הן לצורך המחשה בלבד.

מלאי ומחיר

רכישת מוצר באמצעות האתר תהא תלויה בזמינות המוצר במלאי ובעת ביצוע רכישה תיבדק זמינות המוצר במלאי וככל ויחסר הפריט מן המלאי תימסר הודעה על כך לרוכש תוך זמן סביר ותינתן האפשרות לבטל ההזמנה או להזמין מוצר חלופי והכל לבחירת הרוכש.

התאגיד איננו מתחייב כי פריטים המוצגים למכירה באתר יהיו זמינים בכל עת ויעשה ככל יכולתו לעדכן זמינות הפריטים המוצגים בהתאם למלאי.

לא תעמוד טענה מצד משתמש במקרה של הסרת פריט מן האתר ולתאגיד תהא הזכות המלאה והבלעדית לשנות מעת לעת את הפריטים המוצגים באתר להסיר ו/או להוסיף כל פריט ולשנות כל מחיר בהתאם לשיקול דעת התאגיד בלבד וללא התראה מראש.

מובהר כי לא תמיד יהא המחיר המופיע באתר זהה למחיר המוצג בחנות התאגיד.

שירות התאמת פריט (מידה, אורך וכיו”ב) ייתכן ויהיה כרוך בתשלום נוסף.

תשלום

מערכת התשלומים באמצעות אתר התאגיד נמצאת בהקמה ומעת שתושלם – יוכל משתמש באתר להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות חברת אינטרספייס (טרנזילה) באתר.

תשלום באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לדין ובכפוף לאישורים הנדרשים ע”י חברת הסליקה ו/או האשראי ובכל מקרה בו לא יתקבלו אלו מן האישורים הנדרשים – תבוטל העסקה והמוצר לא יימסר.

התאגיד יהיה רשאי ע”פ שיקול דעתו הבלעדי לשנות בכל עת את דרכי התשלום ו/או ביצועי ההזמנות באתר.

עם אישורה של הזמנה תישלח הודעה למשתמש על כך תוך זמן סביר ולכל הפחות תוך 48 שעות מעת ביצוע ההזמנה ע”י המזמין אל הדואר האלקטרוני ו/או בהודעת סמס.

למשתמש לא תעמוד כל טענה ביחס לכל האמור בסעיף זה.

אספקת מוצרים

אספקת מוצרים תהא בתוך תחומי מדינת ישראל.

ככל והתאגיד יבחר להפעיל שירותי משלוח ע”פ שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת שיחפוץ יודיע על כך באתר ופריטים ששולמה תמורתם כדין יכול ותישלחנה ע”י שליח לכתובת שהוזנה באמצעות המזמין בעת ההזמנה בכפוף להתחייבויותיה של חברת המשלוחים אותה בחר התאגיד או באמצעות איסוף עצמי בחנות התאגיד.

דרכי האספקה ו/או את אזורי המשלוח יכול וישתנו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ומבלי שלמשתמש תעמוד כל טענה כנגד התאגיד.

התאגיד יהיה רשאי לדרוש דמי משלוח בנוסף לעלות המוצר שהוזמן כפי שיפורט באתר מעת לעת.

ככל ויחול מס מכל סוג שהוא על המשלוח יישא המזמין בעלויות הנוספות.

שירות המשלוחים יינתן על ידי צד שלישי שאינו בשליטת התאגיד והתאגיד יהיה פטור מכל נזק מכל סוג שנגרם ע”י חברת המשלוחים בין בזדון ובין בשגגה.

ככל והמזמין לא יאותר ע”י חברת המשלוחים בעת אספקת המוצרים, לא יסופק המוצר למזמין ועל המזמין יהיה לתאם שוב מועד אספקה מול חברת המשלוחים וככל ויחולו חיובים נוספים עקב כך הרי שיחולו על המזמין.

בכל מקרה בו אישר המזמין לחברת המשלוחים לספק את המוצר לא לידיו אלא לאחר ו/או בכל מקום וזמן אחר והכל על בהסכמתה של חברת המשלוחים הרי שגם במקרה זה לא תהא כל אחריות לתאגיד ביחס לאובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה ו/או כל נזק מכל סוג שייגרם למוצר שהוזמן ולמזמין לא תעמוד כל טענה כנגד התאגיד.

עיכובים במסירת מוצרים שאינם בשליטת התאגיד או שנבעו כתוצאה מפעולה או מחדל של המזמין, לרבות אך לא רק, קושי ביצירת קשר עם המזמין, לא ייחשבו כהפרה של התחייבויות התאגיד לאספקה של המוצר ולא יהיה בעיכובים מסוג זה כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור ההזמנה.

התאגיד יחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי על אופן האירוז של המוצרים.

זמן אספקת המוצר יכול ויימשך עד 14 ימי עסקים, אולם התאגיד יעשה כל מאמץ להקדים זמן המשלוח והכל בהתאם ליכולות חברת המשלוחים. יכול והתאגיד יעניק שירותי משלוח אקספרס בתשלום נוסף והכל בהתאם למפורט באתר.

ביטול הזמנה

החזרת מוצר ו/או ביטול רכישה דרך האתר תיעשה ע”פ שיקול דעת התאגיד ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 ובהתאם לדין כמפורט להלן:

כל בקשה של מזמין המעוניין בביטול או החזרת מוצר ו/או כל שינוי בהזמנה שביצע דרך, יפנה אל התאגיד באמצעות שירות הלקוחות ו/או באמצעות דוא”ל כמפורט באתר.

גם במקרים של בקשה כנ”ל טרם משלוח המוצר, התאגיד יהיה זכאי לקזז עד 5% מערך ההזמנה או 100 שקלים הנמוך מבניהם.

עבור מוצר שמחירו מגיע עד 2999 ₪ יהיה רשאי המזמין להגיש בקשה לביטול עסקה עד תום שני ימים ממועד קבלת ההזמנה מלבד מוצרים שעל פי הדין אינם ניתנים להחזר ובלבד שלא נפגמו או נעשה בהם שימוש והמזמין יישא בעלויות ההחזרה והתאגיד יהיה זכאי לגבות דמי ביטול של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ הנמוך מבניהם ועבור מוצר בסכום של 3,000 ₪ ומעלה לא תהא זכות למזמין לבטל את העסקה זולת בגין פגם ו/או אי התאמה לתכונות המופיעות בפירוט המוצר באתר.

במקרים של בקשה להחזר בגין מוצר פגום ו/או לא תואם לתכונות שהוצגו באתר, ייבדק הנושא ע”י התאגיד ובמידה ונכונים הדברים לא ייגבו דמי ביטול ומובהר כי בכל מקרה בו הבחין מזמין בפגם במוצר ו/או אי התאמה עליו להודיע על כך לתאגיד עד חלוף יום אחד מעת קבלת ההזמנה שלא כן יראו אותו כמאשר את ההתאמה בין ההזמנה באתר ובפועל.

התאגיד לא יבטל עסקה בגין מוצרים שיוצרו או הוזמנו או הותאמו באופן מיוחד ע”פ דרישת המזמין.

התאגיד לא יבטל עסקה בגין פריטים שנפגמו בכל דרך ו/או שנעשה בהם שימוש כלשהו.

מזמין המבקש לבטל עסקה שנעשתה דרך האתר, יציג לתאגיד חשבונית עסקה.

החזר כספי ע”י התאגיד יבוצע בכפוף לאמור לעיל ובתוך 14 ימים ממועד קבלת בקשת הביטול ובכפוף לתנאים להלן –

המוצר הוחזר לידי התאגיד באמצעות המזמין ועל חשבונו.

המוצר הוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה ו/או נזק  ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

אחריות

התאגיד יעניק אחריות מלאה על תכשיטי זהב משובצי יהלומים על כל מקרה של פגם בחומר ו/או בייצור, למשך כל החיים מיום הקניה, למעט במקרים של אובדן התכשיט או חלקו לרבות נשירת אבן כתוצאה מבלאי סביר או נפילה והאחריות לא תכלול נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר בתכשיט ו/או בלאי סביר לרבות שבר, קרע וירידת ציפוי אמייל.

ובכל מקרה, לא תחול אחריות לאבדן או פגיעה ביהלום/אבן מרכזית בתכשיט או יהלום/אבן מעל 0.40 קראט.

תכשיט שטופל בידי מי שאינו מורשה מטעם התאגיד ישחרר את התאגיד מאחריות ומתן שירות בגינו.

יש לשמור ולהגן על התכשיטים שנרכשים מן התאגיד – אין להתיז בושם, אלכוהול, תכשירי קוסמטיקה, או חומרים כימיים על תכשיטים או אבנים ומומלץ לא לישון יחד עם התכשיטים.

ככל ויבחר התאגיד להוסיף ולמכור מוצרים נוספים אשר אינם מופיעים בתקנון הרי שיחולו עליהם הוראות הדין ותקנות השוק המקובלות ביחס אליהם.

פרטיות וסודיות

כחלק מפעילות האתר יידרש לעיתים מזמין ו/או מבקר להעביר פרטיו האישיים לידי התאגיד ופרטים אלה ישמשו לצרכים פנימיים של התאגיד ויישמרו בסודיות ומידע הנוגע לכרטיסי אשראי ישמש רק לצורך ביצוע חיובים ולא יישמר בידי התאגיד אולם התאגיד יוכל להעביר המידע על מנת לאכוף תנאי שימוש ו/או במקרים של הפרה מצד מבקר ו/או מזמין, ו/או במידה וקיבל התאגיד אישור לכך מידי המבקר ו/או המזמין וכיו”ב. אנחנו, בית העסק מתחייבים שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג’

למרות מאמצי התאגיד לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, התאגיד ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או למי מטעמו, עקב כך.

דיוור

במסירת פרטים לצורך הרשמה לדיוור או ביצוע רכישה באתר, מביע מבקר ו/או מזמין באתר את הסכמתו לקבלת דבר פרסומת ישירות לדוא”ל ו/או לכתובת מגורים ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי המבקר ו/או המזמין באתר, ולא תעמוד למבקר ו/או למזמין כל טענה כנגד התאגיד ביחס לכך אולם מבקר ו/או מזמין יהיו רשאים בכל עת להודיע לתאגיד על סירובם לנ”ל באמצעות מסירת הודעת סירוב לתאגיד באמצעות דוא”ל לשירות הלקוחות כמפורט באתר.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורות באתר, ובכלל זה תוכנו של האתר, שמו, עיצובו, סימני המסחר, עיצובי תכשיטים וכל זכויות היוצרים, המדגמים והפטנטים המופיעים בו, הינם בבעלות התאגיד כהגדרתו בתקנון זה והינם מוגנים על פי דין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האמור בלא קבלת הסכמתו המפורשת ובכתב של התאגיד.

על אף מאמציי התאגיד, ככל ומבקר ו/או מזמין מאמין כי זכותו של צד ג‘ כלשהו נפגעה כתוצאה ממצג או פעולה שבאתר עליו למסור הודעה על כך לשירות הלקוחות בצירוף פרטיו המלאים ואנו נפעל לבירור הנושא והפקת לקחים ככל ויידרש אולם כל פעולה שינקוט התאגיד יכול שתיעשה מתוך רצון טוב אולם לא תפורש כהכרה בהכרח בזכויות צד ג’ כלשהו.

הגבלת אחריות

השימוש באתר נעשה על אחריות המבקר ו/או המזמין בלבד. התאגיד ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד, שיגרם למבקר ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר.

התאגיד נעזר בתוכנת ניהול וקופה המוכרות היטב בשוק ורישומי התאגיד במערכותיו יהוו ראיה לכאורה לקיומן של עסקאות והפרטים המצויים בה.

התאגיד יאפשר או יסרב שימוש באתר ע”פ החלטתו הבלעדית ורשאי להפסיק השירותים באתר כולו או חלקו ע”פ שיקול דעתו ומבלי שתעמוד כל טענה ביחס לכך מצד מבקר ו/או מזמין או כל צד ג’ ביחס לכך.

שימוש אסור

אין לפעול במסגרת אתר זה באופן בלתי חוקי והתאגיד יהיה רשאי להפעיל את כוחו וסמכותו למנוע פעילות זו ו/או להפסיקה בכל עת.

שונות

התאגיד עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיות Cookies “עוגיות” ו/או אנליטיקס או כל תוכנה אחרת דומה מטעמו למחשב המבקר ו/או המזמין וזאת בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר למבקרים ו/או למזמינים. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן שלך כך שהוא יקבל או ידחה “עוגיות”, או שהוא יודיע לך כאשר “עוגייה” נשלחת אליך. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, בדוק בתפריט “עזרה” בדפדפן שלך כיצד לבצע את ההתאמות הנ”ל.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וכל מחלוקת משפטית תידון בערכאה המוסמכת לכך ע”פ דין בעיר תל אביב-יפו בלבד.

Back top top
דילוג לתוכן