Skip to Content Contact Us

ביטול עסקה ודרכי ביטול

ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 והתקנות מכוחו (להלן: “החוק”). ביטול יעשה באמצעות פנייה לחברה, בכל אחת מהדרכים הבאות, במסגרתה יציין המשתמש את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, שם לקוח, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל ונתוני המוצר שברצונך לבטל.
1.1. בדוא”ל לכתובת: office@xlabdiamonds.co.il
1.2. בפנייה בדיירקט באינסטגרם xlabdiaminds_israel
1.3. בוואטסאפ לטלפון 0527303832
1.4 בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בעמוד זה
3. לקוח רשאי לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר. ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם. ולפי האמור בחוק הגנת הצרכן בנושא תכשיטים,

עבור מוצר שמחירו מגיע עד 2999 ₪ יהיה רשאי המזמין להגיש בקשה לביטול עסקה עד תום שני ימים ממועד קבלת ההזמנה מלבד מוצרים שעל פי הדין אינם ניתנים להחזר ובלבד שלא נפגמו או נעשה בהם שימוש והמזמין יישא בעלויות ההחזרה והתאגיד יהיה זכאי לגבות דמי ביטול של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ הנמוך מבניהם ועבור מוצר בסכום של 3,000 ₪ ומעלה לא תהא זכות למזמין לבטל את העסקה זולת בגין פגם ו/או אי התאמה לתכונות המופיעות בפירוט המוצר באתר.

 

4. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך חודש מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין.הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר.

6. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וככל שהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

7. במקרה של ביטול עקב אי התאמה, תחזיר הלקוחה את החבילה תוך 14 יום באמצעות שליחה בדואר רשום (על חשבון הלקוחה) או בהבאת החבילה לאחת החנויות ,בצרוף חשבונית. ולכל שאלה או בקשה יש לפנות אלינו בכל אחד מהדרכי ההתקשרות המצוינים לעיל.

8. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

9. החזר כספי יינתן בהתאם למחיר המוצר בלבד, ללא החזר דמי משלוח במידה ושולמו.

11. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שהתגית מחיר הוסרה, שניזוק, שנפגם, שהתלכלך, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

החלפת מוצרים תתבצע בהתאם להוראות תקנון האתר ובהתאם לאמור. החזרת מוצר ו/או ביטול רכישה דרך האתר תיעשה ע”פ שיקול דעת התאגיד ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 ובהתאם לדין כמפורט להלן:

כל בקשה של מזמין המעוניין בביטול או החזרת מוצר ו/או כל שינוי בהזמנה שביצע דרך, יפנה אל התאגיד באמצעות שירות הלקוחות ו/או באמצעות דוא”ל כמפורט באתר.

גם במקרים של בקשה כנ”ל טרם משלוח המוצר, התאגיד יהיה זכאי לקזז עד 5% מערך ההזמנה או 100 שקלים הנמוך מבניהם.

Back top top
דילוג לתוכן